Plaatsbeschrijving nut en wie ze mag uitvoeren

Posted by admin on  Mon, Jul 8th, 2019 @ 10:59:23 AM  27  0    
Plaatsbeschrijving nut en wie ze mag uitvoeren

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijvingen bewijzen hun nut bij verhuur en verkoop van woningen.  In het geval zijn ze verplicht en dienen uitgevoerd binnen een vaste periode.  In geval van verkoop zijn ze niet verplicht.  Indien de woning bezet is wordt een plaatsbeschrijving uitgevoerd om schade te dekken die kan worden aangericht tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en de ondertekening van de notariële akte.

Plaatsbeschrijving bij verhuur

De plaatsbeschrijving bewijst de staat van de woning bij het begin van de huur. Op het einde van de huur moet de huurder de gehuurde woning in zijn oorspronkelijke staat teruggeven.

Huurder en de verhuurder kunnen zelf samen een plaatsbeschrijving opmaken. Of ze kunnen hiervoor beiden samen een deskundige aanstellen zoals een vastgoedmakelaar, een vastgoedexpert, een architect … Als beide partijen het niet eens raken over de procedure kand de rechter een deskundige aanstellen om de plaatsbeschrijving uit te voeren. Telkens betalen huurder en verhuurder elk de helft van de kosten. Als huurder of verhuurder elk afzonderlijk zich laat bijstaan door een expert betalen ze kosten helemaal zelf.

De plaatsbeschrijving moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
Ze moet tegensprekelijk worden opgesteld, d.w.z. in aanwezigheid van de huurder en de verhuurder of hun vertegenwoordigers. Ze moet gedateerd en ondertekend zijn door de huurder en de verhuurder persoonlijk of hun vertegenwoordigers (een plaatsbeschrijving opgesteld door één van de partijen of door een deskundige aangeduid door één van de partijen kan altijd worden betwist door de tegenpartij). Ze moet voldoende gedetailleerd zijn, en moet dus alles zo nauwkeurig mogelijk vermelden. Een clausule als ‘Het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit’ is
geen plaatsbeschrijving.

Bij veranderingen aan de woning wordt een bijvoegsel opgemaakt en geregistreerd. Voor de opmaak gelden dezelfde voorwaarden als het origineel.

Op het einde van de huurovereenkomst wordt opnieuw en op tegenspraak een nieuwe plaatsbeschrijving opgemaakt.

In welke staat de huurder de woning moet teruggeven, hangt ervan af of er bij het begin een plaatsbeschrijving werd opgemaakt. Schade of gebreken die niet in de plaatsbeschrijving staan vermeld, moet de huurder herstellen of vergoeden, behalve als de schade een gevolg is van normale slijtage door ouderdom of overmacht, of als de huurder kan aantonen dat de verhuurder moet instaan voor de herstelling van die schade.
Als er bij aanvang van de huurovereenkomst geen gedetailleerde plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet men aannemen dat de woning nog
altijd in haar oorspronkelijke staat is zoals bij het begin van de huur. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, behalve als de verhuurder toch kan bewijzen dat de schade door de huurder is veroorzaakt.

Plaatsbeschrijving bij verkoop

Tussen het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële ligt een wachttijd van 6 weken à 4 maanden. In die periode kunnen zaken stuk gaan of verloren vooral als het pand nog bewoond is. Vandaar het nut van een plaatsbeschrijving hoewel die niet verplicht is bij verkoop van vastgoed.

De clausule in de notariële wordt aangepast in de zin: “De koper zal het goed aanvaarden in zijn huidige staat … zolang het goed in dezelfde staat is zoals vermeld in de plaatsbeschrijving (in bijlage van deze overeenkomst, opgemaakt door … Op datum van …) …”.
Als vastgoedcoach kan je zelf de plaatsbeschrijving opmaken indien je de nodige opleiding («Schatter/Taxateur» of de kortere cursus «Plaatsbeschrijving») gevolgd hebt. Zo niet werk je samen met een vastgoedexpert. Voor een plaatsbeschrijving reken je 0.1% (+ 21% BTW) van de verkoopprijs van het pand aan indien je ze zelf gemaakt hebt.

De plaatsbeschrijving wordt op tegenspraak opgemaakt, d.w.z. In het bijzijn van alle partijen (koper en verkoper eventueel met zijn makelaar) die ook moeten tekenen. Je kan bij de verkoopsovereenkomst een mandaat laten ondertekenen waarbij alle partijen behalve jijzelf met hun ondertekening hun toestemming geven jou de plaatsbeschrijving alleen te laten uitvoeren. De plaatsbeschrijving zelf stuur je dan 15 dagen ter inzage naar de andere partijen met ruimte om opmerkingen te formuleren waarna de plaatsbeschrijving aanvaarden.

Bevoegdheid

Voor verkoop wordt de plaatsbeschriving uitgevoerd door een vastgoedexpert of iemand ide de opleiding “schatter/taxateur” gevolgd heeft of de kortere opleiding “Plaatsbeschrijving”.

Opleidingen

Plaatsbeschrijving

Centrumvoorafstandsonderwijs.be
Syntra-ab.be
Syntrawest.be
Biv.be
Centrumvooravondonderwijs.be

Schatter/taxateur

Syntrawest.be
Syntra-mvl.be
Centrumvoorafstandsonderwijs.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download