KI en onroerende voorheffing

Posted by admin on  Sat, Dec 19th, 2020 @ 10:23:53 PM  41  0    
KI en onroerende voorheffing

Belastingen

KI of Kadastraal Inkomen is de basis om de onroerende voorheffing te berekenen. De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting voor eigenaars van vastgoed aan het gewest, de provincie en de gemeentes. Het Nederlands equivalent van de onroerende voorheffing is de onroerendezaakbelasting (ozb).

Het Kadastraal Inkomen

Het Kadastraal Inkomen of KI is een term uit de Belgische belastingwetgeving die staat voor het geschatte, gemiddelde normale netto-inkomen op het referentietijdstip van een in België gelegen stuk grond of gebouw (Kadastraal perceel). Dit referentietijdstip is tot op vandaag 1 januari 1975. Sindsdien is het KI niet meer aangepast hoewel dit volgens de wet om de 10 jaar (perequatie) zou moeten gebeuren. Bij gebrek aan perequatie wordt het Kadastraal Inkomen dan elk jaar geïndexeerd met de indexatiecoëfficiënt. Alles over het Kadastraal Inkomen.

Aftrek forfaitaire kosten

Het KI is een netto-inkomen. Daardoor wordt ook rekening gehouden met de kosten die de eigenaar heeft. Dit zijn forfaitaire kosten. Voor een gebouw begragen die 40% en voor een onbebouwd onroerend goed 10%. Deze forfaitaire mogen afgehouden worden.

Indexering

De indexcoëfficient wordt berekend uit de gezondheidsindex van het hjaar dat het aanslagjaar voorafgaat gedeeld door het gemiddelde van de indexcijfers van 1988 en 1989.

De onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI). Dit is een jaarlijkse belasting voor vastgoed eigenaars aan het Gewest, provincie en gemeentes. U kunt de onroerende voorheffing zelf berekenen met de simulatie van de Vlaamse belastingdienst.

Berekening

Het KI is de jaarlijkse netto opbrengst bij verhuur van je woning onafgezien van het feit of je je woonst verhuurt of niet.
Referentiedatum: 1-1-1975.
Het bedrag wordt verminderd met de jaarlijkse last (40% of 10%).

Jaarlijkse huur

Geïndexeerd bedrag volgens de huurprijzen van 1-1-1975. Vb. Maandelijkse huur is € 300.
€ 300 x 12 = € 3600

Aftrek forfaitaire kosten

Onderhouds- en herstellingskosten: 40% worden daarvan in mindering gebracht.
€ 3600 – ((40 x 3600)/100) = € 3600 – € 1440 = € 2160

Het geïndexeerde KI

Indexatiecoëfficient in 2019: 1,8230

€ 2160 x 1,8230 = € 3937,68

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download